12h Đêm Chúc quý vị năm 2022 thành công! Chúng tôi đã trở lại sau kỳ nghỉ tết !!!! embarassed

watermark logo

phá đào nguyên trận pháp game chiến thuật giải trí

20 Lượt xem
ThienHoangNhi
ThienHoangNhi
20 Jul 2020

-tranhoanguyen-tamquocquananh-sango7mod
Link Full free game-https-drive-google-com-open-id-1zUufulQWLnsiQfpJF9rcbGJq74S9aQT4
Khương Duy tự là Bá Ước -伯約- người huyện Ký- Thiên Thuỷ-1-

Cha ông là Khương Quýnh từng làm chức Công tào trong quận- Khi người Nhung và người Khương chống lại nhà Ngụy- Khương Quýnh bảo vệ cho thái thú và bị tử trận- Vì vậy nhà Ngụy phong cho ông làm chức Trung lang-

Cha mất sớm- Khương Duy sống với mẹ- say mê Kinh học của Trịnh Huyền- làm chức Thượng kê duyên -ghi chép- trong quận- sau đó ông được làm tùng sự-

Hàng Thục
Năm 228- Thừa tướng nhà Thục Hán là Gia Cát Lượng xuất quân bắc phạt- ra Kỳ Sơn lần thứ nhất- Thái thú Thiên Thuỷ là Mã Tuân dẫn ông cùng Lương Tự- Doãn Thưởng- Lương Kiều và thứ sử Ung châu là Quách Hoài đi tuần các nơi-

Nghe tin quân Thục đến Kỳ Sơn- Quách Hoài trở về Thượng Khuê phòng bị- Mã Tuân một mình ở lại Ký huyện xa xôi phía tây- thế cô- có ý lo sợ- Khương Duy khuyên Tuân về phòng thủ Ký huyện nhưng Tuân không nghe và có ý nghi ngờ Khương Duy- nói rằng-

Bọn các ngươi đều không đáng tin cậy-
Rồi Tuân nhân đêm tối bỏ chạy về Thượng Khuê với Quách Hoài- Khương Duy sau mới phát hiện ra- bèn chạy theo- nhưng đến nơi thì thành Thượng Khuê đóng cửa- không cho ông vào- Ông quay trở về Ký huyện thì Ký huyện cũng đóng cửa ngăn ông- Ông bèn chạy sang đầu hàng Gia Cát Lượng-

Thấy ông lại hàng- Gia Cát Lượng rất mừng- Nhưng sau đó Mã Tốc để mất Nhai Đình nên quân Thục phải triệt thoái- Khương Duy theo quân Thục về nước và lạc mất mẹ-

Gia Cát mến tài ông- phong làm Thương tào duyện- Phụng Nghĩa tướng quân- rồi Đan Dương đình hầu khi ông mới 28 tuổi -230- Trong thư gửi Trương Duệ- Gia Cát khen ngợi tài năng của ông-

-Khương Bá Ước là người trung thành- cần cù- suy nghĩ chín chắn- Người này đích thực là nhân vật xuất chúng về quân sự- Cái quý nhất là trong lòng anh ta vẫn còn nhà Hán-
Trong thời gian Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn đánh Tào Ngụy những lần sau đó- Khương Duy đều tham gia chiến trận-

Đánh Ngụy
Năm 234- Gia Cát Lượng mất- Khương Duy được giao trọng trách giữ việc quân sự- Ông trở về Thành Đô nhận chức Tả giám quân- Phù Hán tướng quân- Bình Tương hầu- Trên thực tế- ông vẫn ở dưới quyền Tưởng Uyển-

Năm 238- Uyển được phong làm Đại tư mã thì Khương Duy được phong làm Tư mã-

Năm 243- ông lại được phong làm Trấn tây đại tướng quân- kiêm nhiệm thứ sử Kinh châu-

Lần thứ nhất
Năm 247- sau khi Tưởng Uyển mất- Phí Vĩ lên làm Thừa tướng- ông được phong làm Vệ tướng quân-

Năm đó các tộc thiểu số ở Vấn Sơn và huyện Bình Khang nổi dậy- ông thống lĩnh quân mã đi đánh dẹp- bình định hai vùng- Cùng năm- ông mang quân giao chiến với các tướng Nguỵ là Quách Hoài và Trần Thái- Tuy nhiên- ông bị bại trận tại núi Ngưu Đầu và bị thiệt vài vạn quân-

Lần thứ hai
Năm diên Hi thứ sáu nhà Thục- nhân lúc quân Đông Ngô thắng trận- Khương Duy cất quân đến Nam An- Ông đã dùng mưu chém được Từ Chất- vây khốn Tư Mã Chiêu trên núi Thiết Lung- nhưng bị quân Nguỵ trà trộn vào quân Khương đón đánh nên bại trận-

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào