watermark logo

phá đào nguyên trận pháp game chiến thuật giải trí

3 Lượt xem
ThienHoangNhi
ThienHoangNhi
20 Jul 2020

-tranhoanguyen-tamquocquananh-sango7mod
Link Full free game-https-drive-google-com-open-id-1zUufulQWLnsiQfpJF9rcbGJq74S9aQT4
Khương Duy tự là Bá Ước -伯約- người huyện Ký- Thiên Thuỷ-1-

Cha ông là Khương Quýnh từng làm chức Công tào trong quận- Khi người Nhung và người Khương chống lại nhà Ngụy- Khương Quýnh bảo vệ cho thái thú và bị tử trận- Vì vậy nhà Ngụy phong cho ông làm chức Trung lang-

Cha mất sớm- Khương Duy sống với mẹ- say mê Kinh học của Trịnh Huyền- làm chức Thượng kê duyên -ghi chép- trong quận- sau đó ông được làm tùng sự-

Hàng Thục
Năm 228- Thừa tướng nhà Thục Hán là Gia Cát Lượng xuất quân bắc phạt- ra Kỳ Sơn lần thứ nhất- Thái thú Thiên Thuỷ là Mã Tuân dẫn ông cùng Lương Tự- Doãn Thưởng- Lương Kiều và thứ sử Ung châu là Quách Hoài đi tuần các nơi-

Nghe tin quân Thục đến Kỳ Sơn- Quách Hoài trở về Thượng Khuê phòng bị- Mã Tuân một mình ở lại Ký huyện xa xôi phía tây- thế cô- có ý lo sợ- Khương Duy khuyên Tuân về phòng thủ Ký huyện nhưng Tuân không nghe và có ý nghi ngờ Khương Duy- nói rằng-

Bọn các ngươi đều không đáng tin cậy-
Rồi Tuân nhân đêm tối bỏ chạy về Thượng Khuê với Quách Hoài- Khương Duy sau mới phát hiện ra- bèn chạy theo- nhưng đến nơi thì thành Thượng Khuê đóng cửa- không cho ông vào- Ông quay trở về Ký huyện thì Ký huyện cũng đóng cửa ngăn ông- Ông bèn chạy sang đầu hàng Gia Cát Lượng-

Thấy ông lại hàng- Gia Cát Lượng rất mừng- Nhưng sau đó Mã Tốc để mất Nhai Đình nên quân Thục phải triệt thoái- Khương Duy theo quân Thục về nước và lạc mất mẹ-

Gia Cát mến tài ông- phong làm Thương tào duyện- Phụng Nghĩa tướng quân- rồi Đan Dương đình hầu khi ông mới 28 tuổi -230- Trong thư gửi Trương Duệ- Gia Cát khen ngợi tài năng của ông-

-Khương Bá Ước là người trung thành- cần cù- suy nghĩ chín chắn- Người này đích thực là nhân vật xuất chúng về quân sự- Cái quý nhất là trong lòng anh ta vẫn còn nhà Hán-
Trong thời gian Gia Cát Lượng ra Kỳ Sơn đánh Tào Ngụy những lần sau đó- Khương Duy đều tham gia chiến trận-

Đánh Ngụy
Năm 234- Gia Cát Lượng mất- Khương Duy được giao trọng trách giữ việc quân sự- Ông trở về Thành Đô nhận chức Tả giám quân- Phù Hán tướng quân- Bình Tương hầu- Trên thực tế- ông vẫn ở dưới quyền Tưởng Uyển-

Năm 238- Uyển được phong làm Đại tư mã thì Khương Duy được phong làm Tư mã-

Năm 243- ông lại được phong làm Trấn tây đại tướng quân- kiêm nhiệm thứ sử Kinh châu-

Lần thứ nhất
Năm 247- sau khi Tưởng Uyển mất- Phí Vĩ lên làm Thừa tướng- ông được phong làm Vệ tướng quân-

Năm đó các tộc thiểu số ở Vấn Sơn và huyện Bình Khang nổi dậy- ông thống lĩnh quân mã đi đánh dẹp- bình định hai vùng- Cùng năm- ông mang quân giao chiến với các tướng Nguỵ là Quách Hoài và Trần Thái- Tuy nhiên- ông bị bại trận tại núi Ngưu Đầu và bị thiệt vài vạn quân-

Lần thứ hai
Năm diên Hi thứ sáu nhà Thục- nhân lúc quân Đông Ngô thắng trận- Khương Duy cất quân đến Nam An- Ông đã dùng mưu chém được Từ Chất- vây khốn Tư Mã Chiêu trên núi Thiết Lung- nhưng bị quân Nguỵ trà trộn vào quân Khương đón đánh nên bại trận-

Xem thêm


0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào