Thông Báo kiss : Đã đến lúc chúng ta phải thay đổi vì cộng đồng. Do lượng người xem video ngày càng gia tăng và Để không gây phản cảm. Chúng tôi đã có điều chỉnh. các nội dung 18+ sẽ không hiện lên trang chủ, các bạn cần Đăng Ký kênh của mình nhé. Nếu bạn chưa có Tài Khoản ấn ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY nhé.

watermark logo

-Eng Sub- น-ทานพ-นดาว 1000stars - EP-3 -4-4-

2 Lượt xem
trinh23122001
trinh23122001
18 Jul 2021

เร-องเล-าในน-ทาน-จะกลายเป-นจร-งด-วยแรงอธ-ษฐานแห-งดวงดาวน-บพ-น
เธ-ยร -ม-กซ- สหภาพ- ได-เก-ดห-วใจวายกะท-นห-น เขาได-ร-บบร-จาคห-วใจจากทอฝ-น -อ-าย สร-ลชนา- ท-เส-ยช-ว-ตว-นเด-ยวก-บท-เธ-ยรห-วใจวาย ห-วใจดวงใหม-ถ-กแทนท-ดวงเก-า และได-เปล-ยนช-ว-ตเธ-ยรไปตลอดกาล เขาอยากตอบแทนทอฝ-นท-ให-ช-ว-ตท-สองก-บเขา และค-นหาความหมายของช-ว-ตว-าทำไมคนอย-างเขาถ-งม-ส-ทธ-ท-จะอย-บนโลกต-อเป-นคร-งท-สอง เขาได-ข-นไปบนหม-บ-านผาป-นดาวเพ-อไปเป-นคร-อาสาแทนทอฝ-น ท-น-นเขาได-เจอก-บ ห-วหน-าภ- -เอ-ร-ท พ-รพ-ฒน- เจ-าหน-าท-อ-ทยานฯ ห-วหน-าหน-วยพระพ-ร-ณท-ด-แลหม-บ-านผาป-นดาว คอยมาด-แลเธ-ยร แต-เพราะความล-กค-ณหน-ของเธ-ยร ทำให-ภ-ผาไม-พอใจท-เขาไม-เตร-ยมพร-อมท-จะเป-นคร-อาสาและไล-เขากล-บ แต-เธ-ยรก-พยายามพ-ส-จน-ต-วเองจนภ-ผาเห-นความต-งใจ และความส-มพ-นธ-ของท-งค-ก-ด-ข-นและค-อยๆพ-ฒนาความร-ส-ก จนเธ-ยรเองสงส-ยว-าความร-ส-กน-เก-ดจากห-วใจของทอฝ-นท-เคยร-กห-วหน-าภ-ผา หร-อเก-ดจากเขาเองเร-มหว-นไหวก-บความส-มพ-นธ-น-เอง แต-ไม-ว-าอะไรจะเก-ดข-นความล-บเด-ยวท-เขาไม-อยากให-ห-วหน-าภ-ผา และชาวบ-านผาป-นดาวร-ค-อ ทอฝ-นได-จากพวกเขาไปแล-ว และเขาม-ห-วใจของทอฝ-นอย-ในต-วของเขา

นำแสดงโดย
ม-กซ- สหภาพ วงศ-ราษฎร- ร-บบท เธ-ยร
เอ-ร-ท พ-รพ-ฒน- ว-ฒนเศรษส-ร- ร-บบท ภ-ผา
อ-าย สร-ลชนา อภ-สม-ยมงคล ร-บบท ทอฝ-น
น-ำมนต- กฤตน-ย อาสาฬห-ประก-ต ร-บบท หมอน-ำ
ไวท- ณว-ชร- พ-มโพธ-งาม ร-บบท ต-ลย-
ข-าวต-ง ธนว-ฒน- ร-ตนก-จไพศาล ร-บบท ลองเท
แชมป- ณ-ฐร-ชต- ก-อนแก-ว ร-บบท ช-างยอด
เดรก ส-ตบ-ตร แลด-ก- ร-บบท หร-ง
ต-น จ-กรกฤษณ- อ-ามะร-ตน- ร-บบท ธ-รย-ทธ-
เจ-ยบ ปว-ณา ชาร-ฟสก-ล ร-บบท ลล-ตา
ถนอม ว-ทยา เจตะภ-ย ร-บบท ขะมาเบ-ยงแล
นง ทนงศ-กด- ศ-ภการ ร-บบท ศ-กด-ดา

กำก-บการแสดง นพณ-ช ช-ยว-มล

ต-ดตาม น-ทานพ-นดาว ได-ท-กว-นศ-กร- 20-30 น- ทางช-อง GMM25 - 22-30 น- บน LINE TV

เพลงประกอบซ-ร-ส-
น-ทานพ-นดาว Ost-น-ทานพ-นดาว 1000stars - ก-น นภ-ทร
https-www-youtube-com-watch-v-O-QWKCcbRFg
สายตาโกหกไม-เป-น Ost-น-ทานพ-นดาว 1000stars - เอ-ร-ท พ-รพ-ฒน-
https-www-youtube-com-watch-v-MYmRz0Qkwkw
น-ทานพ-นดาว -ทอฝ-น Version- Ost-น-ทานพ-นดาว 1000stars - Aye Sarunchana
https-www-youtube-com-watch-v-KEYwYja1Ndg
น-ทานพ-นดาว -ภ-ผา Version- Ost-น-ทานพ-นดาว 1000stars - Earth Pirapat
https-www-youtube-com-watch-v-o2YLervmNAk

ต-ดตามท-กความเคล-อนไหวของ GMMTV ได-ท-
FB - https-www-facebook-com-GMMTVOFFICIAL
IG - https-www-instagram-com-GMMTV
Twitter - https-www-twitter-com-GMMTV
TikTok - http-vm-tiktok-com-RLrVAC
YouTube - https-www-youtube-com-GMMTV
LINETV - https-tv-line-me-st-gmmtv
Dailymotion - https-www-dailymotion-com-gmmtv
Weibo - http-www-weibo-com-u-6146914790
Website - http-www-gmm-tv-com

ต-ดต-อโฆษณา
ค-ณชน-ดา วงศ-ธนาภ-กด- โทร 02-669-8330
chanida-won-gmm-tv-com

-น-ทานพ-นดาว -1000stars -GMMTV

Subtitles
Korean - -ShineSunshine16
Turkish - saddieleydi - 4offgun
Indonesian - Nami -arkinins-gmail-com-
Spanish - -double-ee2 y -nt-killary
Portuguese -Brazil- - Daniel Barreto
Chinese -Hong Kong- - Kongji Production

Xem thêm
0 Bình luận Sắp xếp theo

Không tìm thấy bình luận nào